Семинар таңдау

prev
Қарау
Қатысу бағасы: 2000 тг

Коучинг - басқарудың және өзін-өзі дамытудың тиімді техникасы

Аяқталды: 25 ноября
Ұзақтығы: 02:00:00

prev
Қарау
Қатысу бағасы: 2000 тг

Коучинг - эффективная техника управления и саморазвития

Аяқталды: 24 ноября
Ұзақтығы: 02:00:00

prev
Қарау
Қатысу бағасы: 2000 тг

БЖБ мен ТЖБ тапсырмаларын әзірлеу және ұйымдастыруға қойылатын талаптар

Аяқталды: 18 ноября
Ұзақтығы: 02:00:00

prev
Қарау
Қатысу бағасы: 2000 тг

Требования к организации и разработке заданий СОР и СОЧ

Аяқталды: 17 ноября
Ұзақтығы: 02:00:00

prev
Қарау
Қатысу бағасы: 2000 тг

Мінезінде қиындығы бар балалармен жүргізілетін жұмыс стратегиялары

Аяқталды: 11 ноября
Ұзақтығы: 02:00:00

prev
Қарау
Қатысу бағасы: 2000 тг

Стратегии работы с поведенческими отклонениями подростков

Аяқталды: 10 ноября
Ұзақтығы: 02:00:00

prev
Қарау
Қатысу бағасы: 2000 тг

STEM-білім беру оқушылардың ғылыми- зерттеу дағдыларын дамытудың негізі

Аяқталды: 04 ноября
Ұзақтығы: 02:00:00

prev
Қарау
Қатысу бағасы: 2000 тг

STEM-образование - основа развития исследовательских навыков учащихся

Аяқталды: 03 ноября
Ұзақтығы: 02:00:00

prev
Қарау
Қатысу бағасы: 2000 тг

Бастауыш сыныпта критериалды бағалауға арналған негізгі тәсілдері

Аяқталды: 28 октября
Ұзақтығы: 02:00:00

prev
Қарау
Қатысу бағасы: 2000 тг

Основные подходы критериального оценивания в начальной школе

Аяқталды: 26 октября
Ұзақтығы: 02:00:00

prev
Қарау
Қатысу бағасы: 2000 тг

Жалпы білім беру мазмұнын жаңарту жағдайында әр түрлі сөйлеу бұзылыстары бар балалармен логопедиялық жұмыста нейропсихологиялық әдістер қолдану жолдары

Аяқталды: 21 октября
Ұзақтығы: 02:00:00

prev
Қарау
Қатысу бағасы: 2000 тг

Нейропсихологические методы в логопедической работе с детьми, имеющими различные речевые нарушения, в условиях обновления содержания среднего образования Республики Казахстан

Аяқталды: 20 октября
Ұзақтығы: 02:00:00

prev
Қарау
Қатысу бағасы: 2000 тг

Дене шынықтыру мұғалімінің педагогикалық шеберлігін арттыру және оқушылардың салауатты өмір салты дағдыларын қалыптастыру жолдары

Аяқталды: 14 октября
Ұзақтығы: 02:00:00

prev
Қарау
Қатысу бағасы: 2000 тг

Способы повышения педагогического мастерства учителя физической культуры и формирования у учащихся навыков здорового образа жизни

Аяқталды: 13 октября
Ұзақтығы: 02:00:00

prev
Қарау
Қатысу бағасы: 2000 тг

Білім беру мазмұнын жаңарту жағдайында сабақта мәнмәтінде CLIL технологиясын тиімді қолдану

Аяқталды: 07 октября
Ұзақтығы: 02:00:00

prev
Қарау
Қатысу бағасы: 2000 тг

Эффективное применение CLIL технологий на уроках в контексте обновленного содержания образования

Аяқталды: 06 октября
Ұзақтығы: 02:00:00

prev
Қарау
Қатысу бағасы: 2000 тг

Мұғалімнің практикалық іс - әрекетінде әр түрлі саралау түрлерін қолдану

Аяқталды: 30 сентября
Ұзақтығы: 02:00:00

prev
Қарау
Қатысу бағасы: 2000 тг

Использование различных видов дифференциации в практической деятельности учителя

Аяқталды: 29 сентября
Ұзақтығы: 02:00:00

prev
Қарау
Қатысу бағасы: 2000 тг

Преподавание русского языка и литературы: новые измерения в образовании

Аяқталды: 24 сентября
Ұзақтығы: 02:00:00

prev
Қарау
Қатысу бағасы: 2000 тг

Мектепалды даярлық кезеңінде балалармен жұмысты ұйымдастыруда жаңа әдістер мен тәсілдерді тиімді пайдалану жолдары

Аяқталды: 23 сентября
Ұзақтығы: 02:00:00